Zeeuws Vogellaarsdag 2008


Zeeuws Vogellaarsdag 2008

Op zaterdag 13 september 2008.
Was er weer de jaarlijkse Zeeuwse Vogelaarsdag. Dit keer was de Vogelwerkgroep Bevelanden aan de beurt om de happening te organiseren voor alle leden van de zes Zeeuwse vogelwerkgroepen. Gezelligheid en elkaar ontmoeten staan voorop, maar natuurlijk is er ook naar vogels gekeken!

Foto Trudie van W. ©. Zeeuwse Vogellaarsdag 2008.


Een aantrekkelijk programma samengesteld.
In samenwerking met Natuurmonumenten en Het Zeeuws Landschap is een aantrekkelijk programma samengesteld. Het gebied van VWG De Bevelanden kenmerkt zich door de karakteristieke inlagen, zowel in het zuiden nabij Ellewoutsdijk als op Noord-Beveland langs de Oosterschelde. Vanwege de periode (najaar) is daarom gekozen voor deze waterrijke gebieden. De Bevelanden zijn dus rijk aan dit soort laaggelegen, open gebieden met zout-brak oppervlaktewater en natte graslanden. Op zaterdag 13 september jl. verzamelden 50 man zich ’s ochtends om negen uur in het Fort Ellewoutsdijk. Behalve Walcheren waren alle vogelwerkgroepen (goed) vertegenwoordigd: Schouwen-Duiveland (5), de Steltkluut (9), Tholen (9), ’t Duumpje (12) en De Bevelanden (15). 


Het ochtenddeel.
bestond uit een bezoek aan de inlagen rondom Ellewoutsdijk. We werden door Natuurmonumenten prima ontvangen met koffie/thee en koek in één van de kazematten. Andre H. vertelde op deze Monumentendag (!) op levendige wijze over de historie van het Fort Ellewoutsdijk en het ontstaan van beide inlagen. De oude Inlaag 1887 was aangelegd als extra bescherming tegen dijkdoorbraken. De nieuwe Inlaag 2005, aansluitend gelegen, vormt de compensatie voor de aanleg van de Westerscheldetunnel. Onder een warm zonnetje hebben we vervolgens een prachtige wandeling gemaakt, eerst binnendijks langs de inlagen en daarna buitendijks langs de Westerschelde. Ondanks druk aanhalen van nieuwe en verstevigen van oude kontakten werd er wel degelijk opgelet. Hoogtepunt was de Graszanger die zich een paar minuten van dichtbij prachtig liet zien op de toppen van de riethalmen. Vooral de getekende rug en de vlucht waren opvallend. Voor de meesten onder ons was het een nieuwe soort! De dag kon niet meer stuk.

Foto…. Zeeuwse Vogellaarsdag Vogelwerkgroep Bevelanden in 2008.


Het was ook mooi geweest.
Het was inmiddels half vijf geweest en het was ook mooi geweest. Met zo’n 60 soorten (zie hieronder) en gezellige contacten heeft iedereen het een zeer geslaagde en goed georganiseerde dag gevonden. Voor velen was het een eerste kennismaking met de Bevelandse inlagen die erg goed is bevallen. Ook dat is natuurlijk een mooi effect van zo’n Zeeuwse Vogelaarsdag: je komt eens op andere plekjes! In het Zeeuws Vogelaarsoverleg in oktober dit jaar wordt bekeken wie voor 2009 aan de beurt zal zijn: Schouwen-Duiveland wordt al gefluisterd!

Terug kijken op een prachtige dag.
De Vogelwerkgroep Bevelanden, als gastheer van deze jaarlijkse happening, mag terug kijken op een prachtige dag. Met hartelijke dank aan Natuurmonumenten en Het Zeeuws Landschap voor hun gastvrijheid en het KNNV-afdelingsbestuur voor de financiering van de dag! 

De toen voormalige Vogelwerkgroep voorzitter Ton S.  

Foto…..©. Bezoek locaties.

 

 

Soortenlijst (totaal 60 soorten): 

Dodaars 
Fuut 
Aalscholver 
Kleine zilverreiger 
Blauwe reiger 
Lepelaar 
Grauwe gans 
Brandgans 
Bergeend 
Smient 
Krakeend 
Wintertaling                           
Wilde eend 
Pijlstaart 
Slobeend 
Bruine kiekendief 
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
Fazant
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Goudplevier
Zilverplevier
Kievit
Bonte strandloper
Kemphaan
Watersnip
 
Wulp
Zwarte ruiter
Tureluur
Groenpootruiter
Witgatje
Oeverloper
Steenloper
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Grote stern
Visdiefje
ZWARTE STERN (KEIHOOGTE)
Houtduif
IJsvogel
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Graspieper 
GRASZANGER (INLAAG 2005) 
Gele kwikstaart 
Witte kwikstaart 
Paapje 
Tapuit 
Ekster 
Kauw 
Zwarte kraai 
Spreeuw 
Putter 
Rietgors