Subwerkgroep huiszwaluw

Huiszwaluwen telling op de Bevelanden.
Door de leden van VWG worden sinds 2003 de broedende Huiszwaluwen in ons gebied geteld. Dit omdat het aantal Huiszwaluwen achteruit gaat, niet alleen landelijk maar ook in Zeeland. 

De Huiszwaluw.
De Huiszwaluw is in ons land een echte cultuurvolger en broedt uitsluitend aan gebouwen in dorpen en steden of op boerderijen. De geschatte broedpopulatie in Nederland ligt tussen de 70.000 en 100.000 paar. Van april tot oktober vertoeft de Huiszwaluw in Nederland. Zodra zij aankomen zoeken ze hun oude nest weer op en starten met de renovatie hiervan of er wordt een nieuw nest gebouwd. Voor de bouw is modderige klei nodig die langs sloten of wegen wordt verzameld. Vaak wordt er in kolonieverband gebroed en gaat de voorkeur uit naar lichtgekleurde overstekken met een ruwe ondergrond. Dit het liefst aan de oost of noord oost zijde van een huis zodat de nesten uit de felle zon hangen. In het nest legt het vrouwtje drie tot vijf eieren, in gunstige jaren kunnen ze zelfs drie legsels groot brengen. Het voedsel bestaat uit muggen die al vliegend worden gevangen. Begin oktober vertrekken ze weer naar Afrika om te overwinteren.  

Waarom deze telling?
Vóór 1950 stond Zeeland te boek als één van de beste Huiszwaluwenregio’s van Nederland, er broeden toen nog zo’n 100.000 paar met vele grote kolonies van 100 broedpaar of meer. Echter na 1950 daalden langzaam de aantallen en vanaf 1970 nam de populatie zeer snel af.Tussen 1970 en 1991 zakte het aantal van 50.00 naar 20.000 paar, een afname van ruim 60 %. Nu wordt het aantal broedende Huiszwaluwen in Zeeland tussen de 4000 en 5000 paar geschat.

Foto Niels de S. ©. Boerenzwaluw

Huiszwaluwen op de Bevelanden.
Ook op de Bevelanden werd een zelfde soort afname vastgesteld. Zo broeden er eind jaren tachtig nog z’n 4000 broedparen, begin van deze eeuw slechts nog 1000 paar Huiszwaluwen.
Dankzij een paar opeenvolgende uitstekende broedseizoenen steeg het aantal Huiszwaluwen van 1100 paar in 2003 naar 2100 paar in 2006. Na dat jaar namen echter de aantallen jaarlijks  af als gevolg van een opeenvolging van koude en natte zomers met maar weinig voedsel. Nu zit de populatie rond de 1600 paar. Maar het is altijd mogelijk dat dit aantal in één klap teniet gedaan word door ongunstige omstandigheden in Afrika of op de reis van en daar naar toe. Overigens zijn kleine schommelingen in de populatie een natuurlijk verschijnsel.

Zo helpt u de Huiszwaluwen.

  • Behoud en bescherm de nesten en nestplaatsen van de Huiszwaluw, nesten met eieren of    jongen zijn wettelijk beschermd
  • Plan renovatie of schilderwerk buiten het broedseizoen.Verwijder het liefst geen nesten maar schilder om de nesten heen. Schilder overstekken wit, geel of in een andere lichte kleur
  • Zorg voor een ruime en vrije aanvliegroute van en naar het nest (minimaal 6 m) en creëer   modderpoeltjes of ander modderige plaatsen voor de nestbouw
  • Hang kunstnesten groepsgewijs aan de oost of noordoost zijde van u huis. En bevestig een opvangplankje onder het nest bij overlast van de uitwerpselen. 

En werk samen met uw buren en omgeving om de Huiszwaluw een betere kans te geven. Voor de levering en eventuele plaatsing van kustnesten en de zgn. mestplankjes kunt u contact opnemen tijdens kantoor uren met Stichting Landschapsbeheer Zeeland tel. 0113-230936.
Coördinator Huiszwaluwentelling N de S. e-mail: Contact.

Voor activiteiten zie Agenda activiteiten

Verslagen huiszwaluwentelling van de laatste drie jaar

Huiszwaluw telling op de Bevelanden  2021Niels de S.Openen
Huiszwaluw telling op de Bevelanden  2020Niels de S.Openen
Huiszwaluw telling op de Bevelanden  (geen verslag ontvangen)2019Niels de S.Openen
Huiszwaluw telling op de Bevelanden  2018Niels de S.Openen