Subwerkgroep kleine zilverreigerDe resultaten worden na de tellingen kort uitgewerkt.
De resultaten worden na de tellingen kort uitgewerkt en naar de tellers opgestuurd. Vervolgens verschijnen de resultaten ook op deze website. Voor de telresultaten van Noord-West Vlaanderen verwijs ik naar de website van vogelwerkgroep aldaar: www.mergus.be
Resultaten eerder uitgevoerde tellingen staan elders op deze site.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij André H. e-mail: Contact

Overzicht
Hier een overzicht van de slaapplaats telling van/voor reigers verzameld door André H. André is de coördinator slaapplaatstellingen voor reigers.
Zoals jullie zien worden er naast reigers (blauwe reigers, kleine – en grote zilverreigers), ook aalscholvers en zelfs lepelaars geteld.
Wilt er iemand een keertje mee gaan tellen met één van de tellers die misschien vlak bij jou in de buurt woont, geef dat aan André H.
Of neem contact op met de betreffende teller. De tellingen zijn in de maand december. En mogelijk weet jij een slaapplaats die nog niet bekend is, geef dat dan op aan André H.

Foto Cees L. ©. 21 kleine zilvers locatie Goese Sas op de oostelijk havendam van het Goese Sas 18 december 2020

Het gaat goed met de Kleine Zilverreiger.
Het gaat goed met de Kleine Zilverreiger in de Zeeuwse Delta. Resultaten uit de jaarlijkse midwintertellingen uitgevoerd in de maand januari laten jaarlijks een duidelijke stijging zien van de aantallen. Het Deltagebied wordt dan ook voor Nederland als het belangrijkste overwinteringsgebied in Nederland gezien (Nieuwsbrief Midwintertelling Zeeland, januari 2006). Ook op de bekende slaapplaatsen waar al jaren achtereen wordt geteld gaan de aantallen jaarlijks omhoog. In de wintermaanden zijn de aantallen relatief laag, maar in het najaar (eind augustus, september) worden op deze slaaplocaties de maximale aantallen bereikt. 

Foto Cor de J. ©. Ik telde nu 72 reigers. Hopelijk heb ik goed geteld. Dec 2020


Bekende slaapplaatsen van de Zilverreigers te tellen.
Sinds begin 2006 is er belangstelling getoond door verschillende tellers in het Deltagebied om mee te doen aan een simultaantelling met als doel minimaal 1x per maand simultaan de bekende slaapplaatsen van de Zilverreigers te tellen. Er is hierbij aangesloten op een telprogramma dat systematisch wordt uitgevoerd door de vogelwerkgroep Noord-West Vlaanderen. Er wordt hier geteld om de 14 dagen op de zaterdag- of zondagavond van juli t/m de laatste zaterdag in maart. De tellingen starten een uur voor zonsondergang en stoppen tot het donker is en geen activiteit meer waarneembaar is. 

Voor activiteiten zie Agenda activiteiten

Geen verslagen kleine zilverreiger