Subwerkgroep ganzen en zwanentelling

Tot een goed beschermingsbeleid te komen.
Landelijk worden vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw in Nederland de hier overwinterende ganzen reeds geteld. Aanvankelijk gecoördineerd door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, nu door Sovon. Nederland is te beschouwen als het belangrijkste overwinteringsgebied voor ganzen van Europa en mede gezien deze internationale verantwoordelijkheid is er veel aandacht besteed aan het verzamelen van voldoende telgegevens. Deze gegevens worden o.a. gebruikt om tot een goed beschermingsbeleid te komen. Omdat de aantallen ganzen in de laatste 20 jaar aanzienlijk zijn toegenomen, en daarmee ook de schade aan landbouwgewassen, wordt er thans geprobeerd om voldoende ‘opvanggebieden’ te maken waarin de ganzen voedsel en rust vinden. 

Regionale contactpersonen.
Landelijk neemt Sovon de coördinatie van de tellingen op zich. In iedere provincie is er een provinciaal coördinator en die maakt weer gebruik van regionale contactpersonen.Op de Bevelanden berust de organisatie van de tellingen bij de Vogelwerkgroep van de KNNV. Noord-Beveland wordt door twee tellers geteld, Zuid-Beveland bezit 7 tellers. 

Opvanggebieden.
Op Zuid-Beveland bevinden zich opvanggebieden rondom de van oudsher belangrijkste fourageergebieden in de Yerseke- en Kapelse Moer, de Goese Poel en de Oosterschenge.De ganzen worden daar op perceelsniveau genoteerd. De tellingen vinden plaats vanaf half september tot half april. Rotganzen, die dikwijls tot eind mei in Zeeland verblijven, worden geteld door de mensen die zich met de hoogwatertellingen rondom de Oosterschelde en de Grevelingen bezig houden. Rotganzen zijn aan zout water gebonden en verblijven dikwijls buitendijks. 

Foto Edward M. ©. Wilde zwaan Wilhelmina-polder


De Kolgans het meest voorkomt.
In grote lijnen kan gesteld worden dat de Kolgans het meest voorkomt in de Yerseke- en Kapelse Moer, de Goese Poel en rondom de Oosterschenge. Grauwe ganzen treffen we veel aan rondom de Westerschelde nabij Rilland en Bath, Brandganzen op de Middelplaten en steeds meer ook in de Yerseke Moer, Rietganzen tussen Oudelande en Ellewoutsdijk en Rotganzen langs de Oosterschelde en het Veerse Meer. Nadere informatie is te verkrijgen De coördinatie gebeurt door o.a. een Coordinator functie is momenteel vacant zij zullen ervoor zorgen dat je feedback krijgt en jouw vragen beantwoord worden naar e-mail: Algemene informatie contactpersoon : Contact

Voor activiteiten zie Agenda activiteiten

Geen verslagen ganzen en zwanentellingen