KNNV Walcheren. Vogelfietstocht op zaterdag 14 mei 2022 naar Waterdunen

In het kader van de Nationale Vogelweek 2022 (6 t/m 15 mei) maken we op zaterdag 14 mei een fietstocht naar Waterdunen en omgeving. We worden daar rondgeleid door Eric M. en Peter M, de trekkers van het recent verschenen tweedelige boekwerk Avifauna Zeelandica. Waterdunen is een groot nieuw natuurgebied in West-Zeeuws-Vlaanderen, waar in 2021 duizenden grote sterns en ook veel zwartkopmeeuwen hebben gebroed. Het is nu nog niet bekend of dat dit jaar weer zo zal zijn, maar in het voorjaar valt er in West Zeeuws-Vlaanderen altijd veel te beleven.  

Verslag van de KNNV Vogelexcursie naar Waterdunen op zaterdag 14 mei 2022.

Op stap met Peter M. en Eric M. bezoeken knnv Walcheren en de Bevelanden Waterdunen bij Breskens.
Zij zijn de auteurs van Avifauna Zeelandica en nu onze gidsen voor het zien van vogels, insekten, planten en vlinders. 
Zij vertellen o. a. dat er in Waterdunen een getijdenduiker, inlaatkreek, geulen en kreken zijn gegraven en vogeleiland zijn aangelegd
Door de getijdenduiker is het gebied veranderd van een zoet naar een zout gebied met schorren en slikken met o. a. zeekraal, schorrekruid en zulte.


Op de vogeleiland broeden diverse kustbroedvogels zoals dwergstern, grote stern, zwartkopmeeuw, kokmeeuw, visdief, strandplevier en kluut.
In het plasdrasgebied nabij de Walendijk, verblijven afhankelijk van het seizoen de zwarte ruiter, tureluur en oeverloper. 
Aan de zuidkant van Waterdunen zijn zoetwaterplassen, die in de toekomst begroeid zullen raken met riet en wellicht moerasvogels aan zullen trekken als blauwborst, baardmannetje en mogelijk ook de roerdomp. Nu zijn in het voorjaar bij de telpost Breskens soms op een dag soms 20000 gierzwaluwen te zien.

Op 14 mei hebben wij als groep de volgende vogels gezien of gehoord:
Aalscholver, Blauwe reiger, bruine kiekendief, bruine buizerd, cetti zanger, dwergstern, graspieper, grauwe gans, Canadees gans, grote Stern, koekoek, kneu, lijster, meerkoet, nachtegaal, strandplevier, tjif-tjaf, veldleeuwerik, visdiefje, vuurgoudhaantje, wilde eend, winterkoninkje, winterstalling, zomertortel, zwartkop en zwartkopmeeuw.

Als vlinders kregen we Atalanta, Koninginnedag, Hooibeest en Citroën Linder te zien.

En als planten de heggerank, het paardebloemstreepzaad, de veldsalie, de echte koekoeksbloem, fijne kervel (lijkt op fluitekruid) en de reuzepaardestaart (foto) 

Tenslotte de wit en zwartgerande slak en een mooie Gouden Tor. (foto’s)

Tekst en twee bovestaande foto’s ©. Ed Q. KNNV lid Afdeling Bevelanden, en alle Galerijfoto’s ©. Bram K. lid KNNV Vogelwerkgroep Bevelanden.

Deze fietsexcursie werd bezocht door 4 leden van KNNV Afdeling Bevelanden en KNNV Vogelwerkgroep Bevelanden, waaronder Rob van L. met partner, Ed Quack, Hans K. en Bram K.